ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺌﻮ

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺌﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺻﺪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪﻫﺎﯼ ﺳﺌﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻏﻠﺐ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺌﻮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﻓﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﯾﺎ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮ Extension ﺳﺌﻮﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺌﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺌﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎ، ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ، ﻣﺘﺎ ﺗﮓﻫﺎ ﻭ ...) ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﻦ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ موارد مرتبط با سئو فنی و سئو محتوا صفحه باز شده نمایش داده می شود. در ادامه قسمت های مختلف بخش نتیجه تحلیل را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻠﯽ

ﺩﺭ قسمت ﮔﺰﺍﺭﺵ کلی این ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ سئو ﺧﻼﺻﻪﺍﯼ ﺍﺯ مهمترین ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ فنی و محتوایی ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ موارد زیر است:

 • ﻋﻨﻮﺍﻥ صفحه (تایتل)
 • ﻣﺘﺎﯼ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ
 • ﺁﺩﺭﺱ ﺻﻔﺤﻪ
 • ﺩﺭﺱ ﮐﻨﻮﻧﯿﮑﺎﻝ
 • مقدار متا ﺗﮓ robots
 • ﺯﺑﺎﻥ (مقدار ویژگی lang در تگ html صفحه)
 • نوع روش استفاده شده برای فشرده سازی منابع
 • متن ﻓﺎﯾﻞ robots.txt

گزارش کلی افزونه
2- ﻫﺪﯾﻨﮓﻫﺎ

ﺩﺭ قسمت ﻫﺪﯾﻨﮓﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ سئو کروم ﺟﺖ ﺳﺌﻮ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ (H1 ﺗﺎ H6) ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

نمایش هدینگ ها در افزونه
3- ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ

ﺩﺭ قسمت ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ افزونه ﺟﺖ ﺳﺌﻮ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻞ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ (ﻭﯾﮋﮔﯽ Alt) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. به علاوه در این اکستنشن سئو برای تصاویری که ویژگی Alt را دارند مقدار Alt نیز نشان داده می شود.

وضعیت تصاویر در افزونه
4- ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ

ﺗﻌﺪﺍﺩ کل ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ قسمت ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﮑﺮﺗﮑﺴﺖ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﻧﯿﺰ در این بخش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

نمایش تعداد لینک های داخلی و خارجی
5- ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ

5- ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ، ﺁﺩﺭﺱ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﺪ ﻭﺿﻌﯿﺖ http ﻭ ﺗﮓ rel ( ﻓﺎﻟﻮ، ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ، UGC، Sponsored ) ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ.

نمایش وضعیت تمام لینک های صفحه
6- ریدایرکت ها

در این بخش می توانید بررسی کنید آدرسی که در مرورگر خود وارد کرده بودید چه کد وضعیتی را برگردانده است. در صورتی که این کد وضعیت به صورت 3xx باشد (مثل 301 یا 302) به این معنی است که صفحه مورد نظر شما به صفحه دیگری ریدایرکت شده است.

نمایش وضعیت تمام لینک های صفحه
7- ﻣﺘﺎﺗﮓﻫﺎ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍفزونه سئو کروم ﺟﺖ ﺳﺌﻮ، ﻣﺘﺎ ﺗﮓﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ آنها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

متاتگ‌ها
8- منابع

این بخش خود دارای 3 قسمت است:

الف) دسته بندی منابع و تعداد آنها

در این قسمت انواع منابع مورد استفاده در سایت و تعداد درخواست های HTTP مرتبط با هر کدام نشان داده می شود. همچنین به کمک نمودار سمت چپ می توانید متوجه شوید که هر دسته از این درخواست ها چند درصد از کل درخواست هارا به خود اختصاص داده اند.

ب) فهرست جاوااسکریپت ها

در این بخش از اکستنشن جت سئو لیست کل درخواست های HTTP که به فایل های جاوااسکریپت بوده اند نشان داده می شود. اینجا شما می توانید مشاهده کنید که کدام یک از فایل های جاوااسکریپت به صورت async یا defer بارگذاری شده اند. به طور کلی بهتر است آن دسته از فایل های جاوااسکریپت که مربوط به تعامل کاربران در بالای صفحه (Above the Fold) نیستند به صورت async یا ترجیحا defer بارگذاری شوند.

ج) بررسی اولویت بارگذاری منابع

در این قسمت مقدار ویژگی rel برای تگ های نشان داده می شود. مهمترین مقادیری که ممکن است در این قسمت مشاهده کنید و کاربرد آنها به شرح زیر هستند:

 • Preload: به مرورگر می گوید که منبع مورد نظر را با اولویت بالا دانلود کند چون در ادامه به آن نیاز خواهد بود. از این مقدار برای تصویر شاخص و فونت هایی که در بالای صفحه استفاده می شوند می توان بهره برد.
 • dns-prefetch: به مروگر می گوید که DNS Lookup را برای دامنه مورد نظر انجام دهد. این کار باعث می شود زمانی که لازم است درخواستی برای منابع موجود در آن دامنه ارسال شود این امر سریعتر انجام گردد چون DNS Lookup از قبل برای آن دامنه انجام شده است. اگر در یک صفحه منابعی را از سایت های دیگر بارگذاری می کنید بهتر است از dns-prefetch استفاده کنید.
 • preconnect: به مرورگر می گوید که DNS Lookup، TLS و TCP را برای دامنه مورد نظر انجام دهد. فرق preconnect با dns-prefetch این است که TLS و TCP را هم چک می کند و به همین دلیل انتخاب بهتری نسبت به dns-prefetch برای بارگذاری منابع خارجی به شمار می رود.
 • prefetch: به مرورگر می گوید که یک منبع یا کل یک صفحه دیگر را دانلود کرده و کش کند چون به احتمال زیاد کاربر بعد از صفحه فعلی وارد آن صفحه خواهد شد و لازم است صفحه بعدی برایش سریعا بارگذاری شود. زمانی از این مقدار استفاده می کنیم که مطمئن هستیم اکثر کاربران بعد از صفحه فعلی وارد یک صفحه به خصوص خواهند شد. یکی از مواردی که در آن prefetch کاربرد دارد صفحه پرداخت چند مرحله ای است.
 • prerender: به مرورگر می گوید که کل یک صفحه دیگر را در پس زمینه دانلود و رندر کند چون به احتمال زیاد کاربر بعد از صفحه فعلی وارد آن صفحه خواهد شد و لازم است صفحه بعدی برایش سریعا بارگذاری شود. فرق prerender با prefetch در این است که prerender کل صفحه را با تمام منابع آن در بک گراند رندر می کند در حالی که prefetch تنها منابع را دانلود و کش می کند. مشابه prefetch، مقدار prerender زمانی کاربرد دارد که مطمئن هستیم اکثر کاربران بعد از صفحه فعلی وارد یک صفحه به خصوص خواهند شد.

منابع

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ، ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ اکستنشن ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺩﺭ بخش ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ را ﺭﻭﯼ صفحه ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ "ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﮑﻞ"، "ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ" ﻭ "ﺧﻄﺎﻫﺎ"، ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ 100 ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺭﻭﯼ "ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ" کلیک کنید ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺷﻮﯾﺪ.

وضعیت عملکرد

ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ، سومین ﺑﺨﺶ افزونه سئو کروم ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ این ﺍکستنشن سئو، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺬﺍﺏﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ قرار گرفته است. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ بخش ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. همچنین ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺳﺎﯾﺖ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ تمام ﮐﻠﻤﺎﺕ کلیدی آن سایت ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻠیدواژه ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﺗﺒﻪ سایت مورد نظر را به ازای آن ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ مشاهده کنید.

رتبه کلمات کلیدی

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮔﻮﮔﻞ، چهارمین ﺑﺨﺶ اکستنشن ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

گوگل هر چند وقت یکبار الگوریتم های خود را آپدیت می کند و این باعث می شود که ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﻮﮔﻞ در جت سئو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺳﺌﻮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ روز جاری ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ سایت های مختلف است.

تغییرات گوگل

ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﻣﻔﯿﺪ، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ افزونه سئو کروم ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ، ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ و ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺌﻮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

لینک های مفید

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ اکستنشن ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ این ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ سئو ﺭﺍ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ:

تنظیمات افزونه جت سئو

نمایش عناصر LCP با کادر آبی:

در صورتی که قصد بهینه سازی سنجه LCP را در Core Web Vitals دارید، اطلاع از اینکه کدام المان صفحات سایت شما به عنوان LCP انتخاب شده است می تواند کمک کننده باشد. برای این منظور کافی است گزینه "نمایش عناصر LCP با کادر آبی" را انتخاب کنید.

فعال کردن تولبار SERP:

در صورتی که قصد بهینه سازی سنجه با فعال کردن این گزینه می توانید در نتایج جستجو رتبه جت سئو و تعداد کلمات کلیدی هر سایت را مشاهده کنید.

تنظیمات افزونه جت سئو
رتبه جت سئو

در قسمت گوشه بالا سمت چپ افزونه جت سئو می‌توانید رتبه جت سئو را برای سایت موردنظر ببینید. این رتبه براساس میزان ترافیک ورودی از گوگل برای هر سایت محاسبه می‌شود.

رتبه جت سئو
ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ ﯾﺎ ﻧﻮﺍﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﻔﺤﻪ

ﺍﮔﺮ ﺗﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ ﯾﺎ ﻧﻮﺍﯾﻨﺪﮐﺲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ ﯾﺎ ﻧﻮﺍﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺎ هشدار ﺯﯾﺮ در سمت راست و پائین صفحه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

نمایش نوایندکس بودن صفحه
ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ nofollow، ugc، sponsored

ﺍﮔﺮ ﺗﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ nofollow، ugc، sponsored ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻧﻮﻓﺎﻟﻮ ﯾﺎ ugc، sponsored ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

نمایش لینک های nofollow،ugc, sponsored
ﻫﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ

ﺍﮔﺮ ﺗﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺪﯾﻨﮓﻫﺎﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ، افزونه سئو کروم جت سئو ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻨﮓ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﻫﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ گوناکونی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺌﻮ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺌﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﺩﺍﺧﻠﯽ و ﺳﺌﻮ ﻓﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﺡ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺌﻮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻝ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ صفحات سایت ﺧﻮﺩ یا رقبا ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺌﻮ فنی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ:

 • ﺩﺭ قسمت گزارش کلی ﺁﺩﺭﺱ ﮐﻨﻮﻧﯿﮑﺎﻝ ﺻﻔﺤﻪ، مقدار متا تگ robots، متن فایل robots.txt و ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ منابع ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ مشاهده کنید.
 • در قسمت ریدایرکت ها می توانید چک کنید که آدرسی که وارد کرده اید کد وضعیت 200 را برگردانده است یا به صفحه دیگری ریدایرکت شده است.
 • در قسمت متاتگ ها می توانید بررسی کنید که آیا متاتگ های مهم، از جمله متاتگ های شبکه های اجتماعی (Open Graph و Twitter)، در صفحه قرار دارند یا خیر.
 • در قسمت منابع می توانید آنالیز کنید که چه تعداد فایل CSS، JS، تصویر، ویدیو و iframe در صفحه لود شده اند و در صورت نیاز بهینه سازی های لازم را در این خصوص انجام دهید. برای مثال فایل های CSS و JS که حجم بسیار کمی دارند می توانند با هم ادغام شوند تا تعداد درخواست های HTTP کاهش یابد. در ادامه این قسمت نحوه فراخوان شدن فایل های جاوااسکریپت نشان داده می شود. به کمک این قسمت لازم است مطمئن شوید که فایل های جاوااسکریپتی که مرتبط با تعامل کاربران در بخش بالای صفحه نیستند به صورت async یا defer بارگزاری شده اند. در آخرین بخش از این قسمت اولویت بارگزاری منابع شرح داده می شود. یکی از مواردی که بهتر است اینجا بررسی شود این است که فونت های مورد استفاده در بخش بالای صفحه (Above the Fold) به صورت Preload بارگذاری شده باشند.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺌﻮ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺌﻮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. این اکستنشن سئو ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺌﻮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺭﺳﯽ می کند. از جمله این موارد عبارت اند از:

 • در قسمت هدینگ ها می توانید بررسی کنید که چه زیرتیترهایی در صفحه وجود دارند و آیا ترتیب استفاده از آنها صحیح است یا خیر.
 • در قسمت تصاویر می توانید بررسی کنید که چه تصاویر مهمی فاقد متن جایگزین هستند.
 • در قسمت وضعیت لینک ها می توانید آنالیز کنید که چه لینک هایی در صفحه وجود دارند و در صورت وجود لینک اشتباه، لینک شکسته و موارد نظیر آن اصلاحات لازم را در صفحه انجام دهید.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺗﺒﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﯼ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﯼ ﺍﻟﮑﺴﺎ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺍﯾﻦ Extension ﺳﺌﻮ، ﺭﺗﺒﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ

ﺑﺨﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﺁﻥ سایت ﺭﺍ به ازای کلمه کلیدی وارد شده ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ اکستنشن ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ افزونه های ﺳﺌﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺳﺌﻮ، ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ افزونه ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﯿﻞ این اکستنشن سئو ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ روز ﺳﺌﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ این اکستنشن سئو ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ افزونه های سئو ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ MozBar ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺳﺌﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ های سئو کروم ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﯾﺪ. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺟﺖ ﺳﺌﻮ ﻫﯿﭻ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺳﺌﻮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ ﺳﺌﻮ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ.